ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും 500/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറി! കോഡ് ലഭ്യമാണ്!

Vedacare Brightening Body Lotion With Olive oil, Shea Butter, Niacinamide, Vitamin C & Chamomile

Vedacare Brightening Body Lotion With Olive oil, Shea Butter, Niacinamide, Vitamin C & Chamomile

Vedacare is a range of Vegan and Nature led products which have no Animal derived ingredients. These are safe products, carefully made with Natural Ingredients

 

Vedacare brightening Lotion comes with the goodness of Olive Oil, Shea Butter and Niacinamide, to make your skin brighter and beautiful. It keeps your skin firm and healthy. It also treats hyperpigmentation and protects against sun damage.  

Rated /5 based on customer reviews