ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും 500/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറി! കോഡ് ലഭ്യമാണ്!

Saba Radiance+ Day Cream with Niacinamide, Vitamin C & SPF 15

Saba Radiance+ Day Cream with Niacinamide, Vitamin C & SPF 15

Saba Radiance+ Day Cream with Niacinamide, Vitamin C & SPF 15

സാധാരണ വില Rs. 299.00

Saba Radiance+ Day cream is an amazing formulation for Hyperpigmentation, dark spots removal and a radiant skin. It reduces fine lines and lightens the dark spots. 

Directions for Use: On the cleansed face, apply in dots all over the face and neck. Massage using your fingertips in upward circular motion until absorbed. For best results, use in conjunction with Saba Radiance+ Night Creme. 

Marketed & Brand Owned by:

ICPG Pte Ltd

68 Circular Road, #02-01,

SINGAPORE 049422

Distributed in India by:

Innovative Consumer Products Pvt. Ltd.

204, Aggarwal Chamber, Plot no.6, C/D Block,

Pitampura, New Delhi 110034 INDIA 

Email: Sabapersonalcare@gmail.com

Website: www.sabapersonalcare.com

MRP: Rs. 299/- Inclusive of all taxes.

Manufactured by: Beaucience India Pvt. Ltd.

D4/1, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, Delhi 110020

Mfg. Lic. No: S(0464)/20/CM/1074

ISO: 9001:2015              GMP Certified

Net Content when packed: 50 gm

Use before 24 months from Date of Mfg.

 

ടാഗുകൾ: SkINCARE
Rated /5 based on customer reviews