ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും 500/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറി! കോഡ് ലഭ്യമാണ്!

5 സബ ഡിയോഡറന്റുകളുടെ സമ്മാന പായ്ക്ക്

5 സബ ഡിയോഡറന്റുകളുടെ സമ്മാന പായ്ക്ക്

5 സബ ഡിയോഡറന്റുകളുടെ സമ്മാന പായ്ക്ക്

സാധാരണ വില Rs. 1,645.00 വില്പന വില Rs. 1,500.00

എല്ലാ 5 ഫ്ലേവറുകളും അടങ്ങിയ സബ ഡിയോഡറന്റുകൾ അടങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റ് പായ്ക്ക്:

1) സബ അഫ്രിൻ

2) സബ ഫിൽസ

3) സാബ അഭിലാഷം

4) സബ ഫ്രഷ്

5) സാബ പ്ലേഫുൾ

ഈ ഗിഫ്റ്റ് പാക്കിൽ 2 സബ ഡെയ്‌ലി മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ഫേസ്‌വാഷ്.

Rated /5 based on customer reviews