ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും 500/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറി! കോഡ് ലഭ്യമാണ്!

റീഫണ്ടുകളും റദ്ദാക്കലുകളും

SABA-യിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുൻഗണന നൽകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ പാക്കേജ് ചെയ്യാനും ഷിപ്പ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അതുവഴി അത് മികച്ച അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും.

നിർമ്മാണ വൈകല്യമോ ഗതാഗത സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളോ ഒഴികെയുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ സ്വീകരിക്കില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഓർഡർ തെറ്റോ കേടായ അവസ്ഥയിലോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ info@innovativeproductsgroup.com എന്ന വിലാസത്തിൽ കേടായ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ചിത്രമോ ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോ സഹിതം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക. ഓർഡർ ഐഡി സഹിതം ഓർഡറിലേക്ക്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും ക്ലെയിം സാധുതയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പിന്നീട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ ഓർഡറിൽ ലഭിച്ച കേടായ / തെറ്റായ ഇനം തിരികെ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം എല്ലാ ഇനങ്ങളും ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്‌സിന്റെ ഒരു പകർപ്പിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ അതിന്റെ പാക്കേജിംഗ് കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം. പ്രോസസ് ചെയ്ത അഭ്യർത്ഥനയിൽ നിന്ന് 3-5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുക്കും. ഒറിജിനൽ ഓർഡർ എടുത്ത് 4-5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ / മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും.

റദ്ദാക്കൽ

ഓർഡർ നൽകിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് റദ്ദാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഓർഡർ ഇതുവരെ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, റദ്ദാക്കൽ ചാർജ് ഈടാക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓർഡർ ഷിപ്പ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റദ്ദാക്കലുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഓർഡർ നൽകിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി 24 പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഓർഡർ അയയ്ക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഐഡി സഹിതം info@innovativeproductsgroup.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് റദ്ദാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന അയയ്‌ക്കുക, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അവലോകനം ചെയ്‌ത് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും.

റീഫണ്ടുകളും റദ്ദാക്കലുകളും

SABA-യിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുൻഗണന നൽകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ പാക്കേജ് ചെയ്യാനും ഷിപ്പ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അതുവഴി അത് മികച്ച അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും.

നിർമ്മാണ വൈകല്യമോ ഗതാഗത സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളോ ഒഴികെയുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ സ്വീകരിക്കില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഓർഡർ തെറ്റോ കേടായ അവസ്ഥയിലോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ info@innovativeproductsgroup.com എന്ന വിലാസത്തിൽ കേടായ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ചിത്രമോ ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോ സഹിതം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക. ഓർഡർ ഐഡി സഹിതം ഓർഡറിലേക്ക്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും ക്ലെയിം സാധുതയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പിന്നീട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ ഓർഡറിൽ ലഭിച്ച കേടായ / തെറ്റായ ഇനം തിരികെ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം എല്ലാ ഇനങ്ങളും ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്‌സിന്റെ ഒരു പകർപ്പിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ അതിന്റെ പാക്കേജിംഗ് കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം. പ്രോസസ് ചെയ്ത അഭ്യർത്ഥനയിൽ നിന്ന് 3-5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുക്കും. ഒറിജിനൽ ഓർഡർ എടുത്ത് 4-5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ / മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും.

റദ്ദാക്കൽ

ഓർഡർ നൽകിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് റദ്ദാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഓർഡർ ഇതുവരെ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, റദ്ദാക്കൽ ചാർജ് ഈടാക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓർഡർ ഷിപ്പ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റദ്ദാക്കലുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഓർഡർ നൽകിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി 24 പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഓർഡർ അയയ്ക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഐഡി സഹിതം info@innovativeproductsgroup.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് റദ്ദാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന അയയ്‌ക്കുക, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അവലോകനം ചെയ്‌ത് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും.