ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും 500/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറി! കോഡ് ലഭ്യമാണ്!

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഐസിപിജി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇന്നൊവേഷൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്‌സ് കമ്പനിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊവേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലിമിറ്റഡ്

പുതുമയുള്ളതും വിപണിയിൽ അതുല്യവുമായ നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.

വ്യക്തിഗത പരിചരണത്തിലും മറ്റ് എഫ്എംസിജി വിഭാഗങ്ങളിലും 100-ലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിജയകരമായി സമാരംഭിക്കുന്നതിനും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള കമ്പനികളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രകടമായ കഴിവും തെളിയിക്കപ്പെട്ട ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും ഉള്ള ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖരാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ മാനേജ്‌മെന്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ.

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയായ ഇന്നൊവേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്‌ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്.